Curriculum Vitae Yannick Raczynski Henk
Datum: 17-03-2011 | Status: Lopend project | terug naar het overzicht

Profiel
Yannick is aan de Universiteit van Leiden afgestudeerd als prehistorisch archeoloog met een brede interesse in de Werdegang van de Homininae, ethologie, het Midden-Paleolithicum en (löss) geologie. Daarnaast heeft hij zich geoefend in het analyseren en tekenen van vuurstenen artefacten.
In de afgelopen jaren heeft hij zich vanuit zijn belangstelling voor aardkunde bekwaamd in de prospectieve kant van de archeologie, waarbij hij veel kennis op het gebied van fysische geografie en bodemkunde eeft opgedaan. Door zijn ervaring met (boor)projecten in (de omgeving van) Dordrecht en in Flevoland heeft hij specifieke ervaring in het in kaart brengen van verdronken landschappen. Veldwerk in de provincie Utrecht heeft hem bekend en vertrouwd gemaakt met de vaak onverwacht complexe bodemopbouw in dekzand- en stuwwalafzettingen.
Voordat Yannick Ex-Situ Silex oprichtte heeft hij als projectleider bij RAAP deze ervaring kunnen toepassen in het uitvoeren van zowel booronderzoeken als proefsleuven en opgravingen in zeer diverse geo(morfo)logische en archeologische contexten.

Booronderzoek
Op grond van zijn standplaats Leiden ligt het grootste deel van Yannick´s ervaring op het gebied van booronderzoeken in West- en Midden-Nederland. In Zeeland, Noord- en Zuid-Holland Utrecht en Flevoland heeft hij meegewerkt aan vele tientallen booronderzoeken en daarover in veel gevallen ook zelf gerapporteerd. Daarbij hebben grote, complexe booronderzoeken in met name het kust- en rivierengebied met zijn complexe geomorfologie duidelijk zijn voorkeur.
Yannick is bekend met het (begeleiden van het) uitvoeren van mechanische booronderzoeken met een avegaar en een aqualock booropstelling. In samenhang daarmee heeft hij ruime ervaring opgedaan in het uitpikken en waarderen van boormonsters uit deze projecten, zowel door een microscoop als met het blote oog.
Door veel projecten in verschillende situaties uit te voeren is Yannick zich goed bewust geworden van de mogelijkheden, maar ook van de beperkingen van booronderzoek als archeologische prospectiemethode.

Proefsleuven en opgravingen
Yannick heeft een brede ervaring in het voorbereiden, uitvoeren, leiding geven aan en rapporteren over proefsleuvenonderzoeken en opgravingen, inclusief het opstellen van PvE´s en evaluatie- en selectierapporten. Doordat zij in vele delen van Nederland zijn uitgevoerd zijn deze onderzoeken uitgevoerd in sleuven die in diepte variëren van dertig centimeter op het dekzand, meer dan twee meter in het kustgebied en leemgroeves van twaalf meter diep in Zuid-Limburg.
De onderzoeken omvatten alle perioden van het Midden-Paleolithicum tot aan de Nieuwe tijd en de Tweede Wereldoorlog. Daardoor heeft hij ervaring in het toepassen van uiteenlopende onderzoeksmethoden, van handmatige vakjesopgravingen tot en met het gebruiken van de originele ontwerptekeningen bij het in kaart brengen van kazematten op de Grebbeberg.

Vuursteendeterminatie
Het specialisme van Yannick is het Midden-Paleolithicum, maar hij is een groot liefhebber van vuurstenen artefacten in het algemeen. Op dit moment is hij bezig om zijn kennis op het gebied van het vuursteenspectrum uit het Mesolithicum en Neolithicum verder uit te breiden. Daarnaast is hij in de loop der tijd een getalenteerd illustrator van (lithische) artefacten geworden, hoewel hij deze vaardigheden door zijn werkzaamheden in West-Nederland (waar vuursteenvondsten relatief zeldzaam zijn) de laatste jaren naar zijn zin te weinig heeft kunnen toepassen.

Loopbaan
vanaf 2011   KNA-archeoloog / vuursteenspecialist bij Ex Situ Silex, Leiden.
2008-2011   projectleider bij RAAP Archeologisch Adviesbureau, Regio West, Leiden.
2005-2008   veldtechnicus bij RAAP Archeologisch Adviesbureau, Regio West, Leiden.
2003-2005   senior veldtechnicus bij Archeomedia BV, Capelle aan den IJssel.
2003-2003   veldtechnicus op projectbasis bij de gemeente Leiden.
2003-2003   veldarcheoloog op projectbasis bij gemeente Breda.

Nevenactiviteiten
Sinds 2009 neemt Yannick deel aan een project in Zuid-Limburg, waar hij zijn kennis op het gebied van löss ten dienste stelt aan het onderzoeken van de vermoede neolithische nederzetting en andere randverschijnselen behorende bij de vuursteenmijnen van Rijckholt-Sint Geertruid onder leiding van J. Deeben en J.W. de Kort van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daaraan gekoppeld is een onderzoek naar de op dezelfde locaties aanwezige middenpaleolithische oppervlaktevindplaatsen en hun geologische context. Het betreft een combinatie van booronderzoek en oppervlaktekartering. Parallel hieraan werkt hij mee aan het opleiden van de aanwezige studenten in prospectief onderzoek, (löss-)geologie, stratigrafie en het herkennen en analyseren van artefacten. Dit project is in oktober 2011 vervolgd in de vorm van een proefsleuvenonderzoek dat heeft geleid tot de ontdekking van de eerste intacte midden-paleolithische vindplaats sinds de opgravingen in Maastricht-Belvédère in de jaren tachtig. In 2012 zal de locatie verder onderzocht worden.

Sinds 2009 heeft Yannick deelgenomen aan de opgraving van een middenpaleolithische vindplaats in de abri van Lusakert I in de Rhazdan-kloof ten westen van Yerevan in Armenië, door de University of Connecticut. Daarbij is hij voornamelijk verantwoordelijk geweest voor (het onderwijzen van studenten in) het interpreteren, tekenen en documenteren van de stratigrafie binnen en buiten de abri en met het analyseren en illustreren van lithische artefacten ten behoeve van (verdere) analyse en publicatie. In juli 2011 heeft Yannick deel genomen aan het laatste opgravingsseizoen, waarna hij in 2011 en 2012 een bijdrage aan de uitwerking en publicatie van de resultaten zal leveren. Deze bijdrage bevindt zich, naast het feit dat zijn illustraties in de publicaties gebruikt worden, voornamelijk op het terrein van de stratigrafie van de vindplaats.

Yannick is voorzitter van een stichting met de naam Lapidem, een non-profit organisatie wier werkveld het culturele erfgoed in de breedste zin van het woord betreft, zowel met betrekking tot archeologie als ook in de vorm van beschermde en/of waardevolle monumentale gebouwen en landschappen. Het zwaartepunt ligt op de interactie tussen deze twee gebieden en de druk waaronder beide staan als gevolg van moderne ontwikkelingen. Stichting Lapidem stimuleert onderzoek gewijd aan het ontwerpen van praktische methoden voor het duurzaam ontwikkelen en ontsluiten van cultureel erfgoed voor lokale, regionale en nationale beleidsmakers, projectontwikkelaars, maar ook commerciële partijen en privébezitters van monumenten of archeologisch waardevolle terreinen.

Tot slot is hij als gastdocent betrokken bij de ontwikkeling van een vernieuwde post-HBO cursus Monumentenzorg aan de Hogeschool Utrecht. Dit is een cursus voor voornamelijk beleidsmakers en handhavers op het gebied van bouwhistorie en monumentenzorg, maar door de veranderende wetgeving is besloten om cultuurhistorie in de breedste zin van het woord in deze cursus te gaan integreren. Yannick draagt zorg voor het overbrengen van de archeologische aspecten daarvan.

Overige relevante ervaring
Opgraving en boorcampagne in 1999 bij de Abri Laugérie Haute Est, Les Eyzies de Tayac, Frankrijk; Laat-Paleolithicum (Magdalénien), door de Universiteit Leiden/Musée Nationale de la Préhistoire de Les Éyzies.

Opgraving in 1999/2000 in Veldwezelt-Hezerwater, België; Midden-Paleolithicum (circa 180.000 BP), door de universiteit Leuven/Gallo-Romeins Museum Tongeren/Vlaams Patrimonium.

Opgraving in 2000 in Markkleeberg, Duitsland; Midden Paleolithicum (Saalien/Eemien), door het Landesamt für Archäologie Sachsen.

The Boeotia Project in 2001; regionaal survey project, Griekenland; Laat-Neolithicum tot Ottomaanse periode, door de Universiteit Leiden, als vuursteenspecialist.

Opgraving/survey/boorcampagne in 2001 te Colmont Ponderosa, bij Heerlen; Midden-Paleolithicum, door de Universiteit Leiden.

Boorcampagne in 2003 bij De Hej en de Henkeput, Sint Geertruid; Midden Paleolithicum, door de Universiteit Leiden. Onderzoek naar de lithologische en geomorfologische matrix van twee middenpaleolithische oppervlakteconcentraties.

Grootschalig survey project in 2009 ten behoeve van het karteren van middenpaleolithische vindplaatsen op de hoogvlakte van Aparam in zuidwest Armenië. Daarnaast de opgraving van de midden-paleolithische vindplaats Nor Ghegi in de Rhazdan-kloof ten westen van Yerevan in Armenië, door de University of Connecticut. Opsporen, testen en documenteren van potentiële vindplaatsen, opgraafwerkzaamheden, documenteren en tekenen van de stratigrafie, analyseren en illustreren van lithische artefacten ten behoeve van (verdere) analyse en publicatie. Parallel hieraan meewerken met het opleiden van de aanwezige studenten in zaken als veldwerkstrategie, artefactherkenning, stratigrafie en het analyseren en tekenen van artefacten.