Geoarcheologie

Sinds 2003 hebben persoonlijke belangstelling, duizenden grondboringen en vele opgravingen en proefsleuvenonderzoeken er voor gezorgd dat bij Ex-Situ Silex brede ervaring op het gebied van landschapsarcheologie aanwezig is.

Landschapsarcheologie of geoarcheologie beweegt zich op het raakvlak van archeologie en geologie en beschouwt archeologische vindplaatsen niet als 'eilandjes in een groen decor', maar als onderdelen van een verleden landschap waarvan zij een wezenlijk en organisch deel uitmaken. Geoarcheologie heeft dan ook als oogpunt om de relatie tussen (het ontstaan van) vindplaatsen te plaatsen en te duiden in de context van de ontwikkeling van verleden landschappen, niet alleen met betrekking tot het ontstaan van vindplaatsen, maar ook wat betreft de conservering en mogelijke erosie ervan. Het vergt uitgebreide kennis van de geo(morfo)logie en van (het interpreteren van) grondboringen en profielen om dergelijke modellen te kunnen formuleren en toetsen.

Ex-Situ Silex heeft ruime ervaring in het opstellen, testen en toepassen van geoarcheologische modellen in met name de kustgebieden van West-Nederland, de stuwwal- en dekzandgebieden van Midden-Nederland en het Zuid-Limburgse lössgebied.