Project DOMunder.

DOMunder is een ondergronds museum dat in het archeologisch rijksmonument binnen de contouren van twee door archeoloog Van Giffen in 1949 ontgraven werkputten is gerealiseerd. De door Van Giffen aangelegde werkputten zijn destijds aangelegd ter plaatse van het in 1674 ingestorte middenschip van de Dom. Op deze locatie ligt ook het kruispunt van de twee hoofdwegen (via principalis en via preatoria) van het Romeinse castellum. Het uitgangspunt van DOMunder is het zichtbaar en beleefbaar maken van 2000 jaar geschiedenis van het Domplein zonder daarbij de archeologische waarden van het monument aan te tasten.

 

In opdracht van Stichting Domplein heeft afdeling Erfgoed van de gemeente Utrechten en  Ex-Situ archeologie van 08-01-2013 tot en met 09-05-2014 archeologisch onderzoek uitgevoerd i.v.m. de bouw van DOMunder.

Momenteel wordt hard gewerkt aan de uitwerking door verschillende specilalisten. Bij de opgraving zijn namelijk veel archeologische vondsten geborgen zoals aardewerk verschillende metalen voorwerpen, bouwmateriaal en beeldhouwwerk