Veldwerk ten behoeve van de aanleg van de Schatkamer II onder het Domplein in Utrecht. In de laatste fase van de archeologische werkzaamheden rondom de aanleg van de schatkamer heeft Ex-Situ Silex in opdracht van de Gemeente Utrecht geassisteerd bij het onderzoeken en documenteren van funderingen en profielen rondom de schatkamer.

Karterend proefsleuvenonderzoek naar Midden-Paleolithische vindplaatsen in plangebied Buitenring Parkstad Limburg. In één van de op basis van het vooronderzoek geselecteerde tracédelen heeft Ex-Situ Silex in samenwerking met ArchePro en het ADC een midden-paleolithische vindplaats ontdekt en onderzocht. Tevens is een PvE voor de waarderende fase van het onderzoek opgesteld.

Opstellen PvE voor een archeologische begeleiding in Nieuwegein. Ten behoeve van de aanleg van een fietspad naar de Plofsluis in Nieuwegein heeft Ex-Situ Silex een Programma van Eisen opgesteld in opdracht van Jos Scholman B.V.

Verkennend mechanisch booronderzoek bij de A12-A20. Voor de aanleg van een nieuwe verbinding tussen de A12 en de A20 is in opdracht van en in samenwerking met Archol een mechanisch booronderzoek uitgevoerd met behulp van een avegaar boorstelling om de top van in de ondergrond aanwezige stroomgordelafzettingen te onderzoeken op de aanwezigheid van archeologische indicatoren uit het Neolithicum.

Verkennend mechanisch booronderzoek ten behoeve van midden-paleolithische vindplaatsen plangebied Buitenring Parkstad Limburg. In het kader van de verdiepte aanleg van een aantal tracédelen van een nieuwe ringweg bij Heerlen worden mechanische boringen verricht. De hieruit afkomstige boorkernen worden onderzocht en lithostratigrafisch en lithogenetisch ge├»nterpreteerd. Op basis van de resultaten hiervan worden relevante tracédelen geselecteerd voor (borend en gravend) vervolgonderzoek.

Verkennend booronderzoek plangebied Zwembad de Fluit, Leidschendam. Ten behoeve van de bouw van een nieuw zwembad is in opdracht van en in samenwerking met Archol een verkennend booronderzoek uitgevoerd, vanwege de nabijheid van het plangebied bij de Neolithische vindplaats Prinsenhof.

Karterend booronderzoek plangebied Sir Winston Churchilllaan, Rijswijk. Bij een archeologische begeleiding in 2005 zijn op de kruising van de Sir Winston Churchilllaan en de Huis te Landelaan aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van het Kanaal van Corbulo. De verwachting was dat de huidige Sir Winston Churchilllaan min of meer bovenop het Kanaal ligt, maar dat aan de noordwestkant van de weg nog afzettingen van het kanaal zouden kunnen worden gevonden. Dit is door middel van gondboringen geteste en vastgesteld.

Verkennend booronderzoek plangebied Landtong, Rijswijk. Voor de gemeente Rijswijk iseen booronderzoek uitgevoerd om de diepere bodemopbouw in een gebied bij de haven van Rijswijk in kaart te brengen. Doel van het onderzoek was het vaststellen van de mate van intactheid van de duinafzettingen in de diepere ondergrond, om in een vroeg stadium te kunnen bepalen of verdere maatregelen nodig zijn voorafgaande aan de geplande bebouwing in de toekomst.

Verkennend booronderzoek plangebied Langevaart, Rijnsburg. Ten behoeve van de bouw van een loods is in opdracht van en in samenwerking met Archol een verkennend booronderzoek uitgevoerd.

Vertaalwerk voor Ex-Situ Arceologisch Projecbureau, Zeist. Vertaling van een verslag van het Nederlands naar het Duits ten behoeve van het project Domplein te Utrecht.

Opgraving plangebied Hoogmadeseweg, Leiderdorp. Diachron heeft in het plangebied een spectaculaire vindplaats uit de Vroege Middeleeuwen onderzocht. Ex-Situ Silex heeft daaraan, met name op het gebied van landschapsarcheologie en het maken van objecttekeningen, een belangrijke bijdrage geleverd.

Proefsleuven plangebied de Mendert, Neer. In opdracht van Econsultancy heeft Ex-Situ Slex medewerking verleend aan een proefenonderzoek in de dekzandgebieden van Noord-Limburg.

Verkennend booronderzoek plangebied Groenzone, de Lier. Ten behoeve van de aanleg van een aantal waterpartijen is in opdracht van en samenwerking met Archol een verkennend boorondezoek uitgevoerd in de Lier.

Proefsleuven plangebied Rijswijk-Zuid, Rijswijk. Opdrachtgever Gemeente Rijswijk (2013). In het uitbreidingsgebied Rijswijk-Buiten (voorheen Rijswijk-Zuid) wordt een gefaseerd proefsleuvenonderzoek uitgevoerd, voorafgaande aan de ontwikkeling van het gebied als woonwijk.

Vervaardigen illustratie vuurstenen bijl uit de Noordzee. Opdrachtgever Rijksmuseum voor Oudheden (2013). Ten behoeve van de wetenschappelijke documentatie en publicatie van een vuurstenen bijl afkomstig uit de Noordzee heeft Ex-Situ Silex een hoogwaardige illustratie van alle relevante aanzichten van dit artefact vervaardigd.

Opgraving plangebied Beatrixlaan, Rijswijk. Opdrachtgever Gemeente Rijswijk (2013). Ten behoeve van de Beatrixlaan, de verbindingsweg tussen Delft, Rijswijk en de A4, is een opgraving uitgevoerd van een mogelijke erf uit de Late Middeleeuwen.

Vertaalwerk voor de website van Conserf B.V. (Nederlands-Engels). Opdrachtgever Conserf B.V. (2013). Voor een internationale website van Conserf heeft Ex-Situ Silex de vertaling van alle teksten van het Nederlands naar het Engels verzorgd.

Bureauonderzoek plangebied Vrijthof 50-51, Maastricht. Opdrachtgever Conserf B.V. (2013). Het monumentale pand op de hoek van het Vrijthof zal worden verbouwd en uitgebreid. Vanwege de ligging in het hart van Maastricht is een bureauonderzoek met veldtoets uitgevoerd om in te schatten wat de mate van verstoring als gevolg van de geplande uitbreidingswerkzaamheden zal zijn. Op basis van dit onderzoek is een advies geformuleerd over de te volgen strategie.

Analyse van bodemmonsterd ten behoeve van een oderzoek naar het voorkomen van melioidosis in Gabon (2013). Een team van medisch onderzoekers van de UVA, de Universitat Tabingen (Duitsland), Mahidol University Bangkok (Thailand) en het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Gabon zijn een onderzoek aan het uitvoeren naar de mogelijke aanwezigheid van de bacterie Burkholderia pseudomallei die de ziekte melioidosis kan veroorzaken. Dit is een in de grond voorkomende bacterie en ten behoeve van het onderzoek zijn een aantal grondmonsters genomen. Deze zijn lithologisch geanalyseerd en beschreven ten behoeve van de uitstaande publicatie.

Proefsleuven plangebied Rijswijk-Zuid, Rijswijk. Opdrachtgever Gemeente Rijswijk (2012-2013). In het uitbreidingsgebied Rijswijk-Buiten (voorheen Rijswijk-Zuid) wordt een gefaseerd proefsleuvenonderzoek uitgevoerd, voorafgaande aan de ontwikkeling van het gebied als woonwijk.

Proefputten plangebied Westerstukkenweg, Langelo (Drenthe). Opdrachtgever Oranjewoud (2012). Ter plaatse van een geplande gasleiding is een proefputtenonderzoek uitgevoerd omdat in het plangebied de aanwezigheid van een Steentijdvindplaats werd vermoed. Het verzamelde materiaal is in het veld gezeefd en onderzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren.

Opgraving plangebied Eikelenburg, Rijswijk. Opdrachtgever Gemeente Rijswijk (2012). Het project Eikelenburg werd aanvang 2013 stilgelegd aangezien verscheidene leidingen in het plangebied omgelegd dienden te worden. In september 2012 konden de laatste opgravingsputten van dit grote project worden aangelegd en gedocumenteerd.

Proefsleuven plangebied Hof Ter Weijde. Opdrachtgever Gemeente Utrecht (2012). Rondom een (in aanleg) Middeleeuwse boerderij zijn proefsleuven aangelegd op zoek naar resten van een uithof en bisschoppelijk paleis van de bisschoppen van Utrecht, die hier verwacht werden.

Archeologische begeleiding plangebied De Helling, Utrecht. Opdrachtgever IDDS (2012). Ter plaatse van een gesloopt bedrijvenpand is onderzoek uitgevoerd naar (Laat-)Middeleeuwse bewoning die daar ter plaatse verwacht werd. Van deze sporen werd verwacht dat zij mogelijk verband houden met scheepshellingen langs de Vaartsche Rijn.

Archeologische begeleiding plangebied Vliegbasis Gilze-Rijen. Opdrachtgever IDDS (2012). Ten oosten van de vliegbasis zijn werkzaamheden uitgevoerd in het kader van natuuraanleg, waaronder het aanleggen van waterwegen en het verwijderen van de bouwvoor. Deze activiteiten zijn archeologisch begeleid om te inventariseren of er nog resten van de vliegbasis uit WOII aanwezig waren.

Vervaardigen illustratie La Tène zwaard. Opdrachtgever N. Kerkhoven (2012). Voor een publicatie over archeologisch onderzoek in de regio rondom Cuijk is een tekening gemaakt van een uit de Maas opgebaggerd zwaard uit de IJzertijd. Het boek (titel nog niet bekend) verschijnt in 2013.

Programma van Eisen archeologische begeleiding Vreeland. Opdrachtgever Conserf B.V., Leiden (2012). Ten behoeve van de renovatie en uitbreiding van de bebouwing op een perceel in de historische kern van Vreeland, gemeente Stichtse Vecht is een Programma van Eisen opgesteld.

Vervaardigen illustratie vuurstenen artefacten. Opdrachtgever RAAP Archeologisch Adviesbureau (2012). Ten behoeve van de rapportage van een booronderzoek in de Noordoostpolder zijn twee tekeningen van vuurstenen artefacten vervaardigd.

Booronderzoek plangebied Den Burch, Rijswijk. Opdrachtgever Gemeente Rijswijk (2012). Op het landgoed Den Burch in de gemeente Rijswijk staat een 19e-eeuws landhuis. Op een eiland in het park is echter de motte van een verre voorloper van dit landhuis bewaard gebleven. In 2012 heeft Ex-Situ Silex hier een verkennend booronderzoek uitgevoerd om de mate van conservering, diepteligging en eventuele fasering van het heuvellichaam vast te stellen. Hieruit bleek dat de motte in het algemeen goed geconserveerd is. Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor een eventuele fasering in het opwerpen van de heuvel.

Archeologische begeleiding plangebied Karel Doormanlaan, Rijswijk. Opdrachtgever Gemeente Rijswijk (2012). Aan de Karel Doormanlaan in Rijswijk ligt een voormalig bankgebouw dat uitgebreid zal worden. In het gebied dat voor de uitbreiding aangewezen is zijn een aantal verkennende boringen uitgevoerd om de mate van verstoring van de oorspronkelijke bodemopbouw vast te stellen. Reden hiervoor is dat, alhoewel het slechts om een kleine uitbreiding gaat, het plangebied in een zone ligt waarin het Kanaal van Corbulo kan worden aangetroffen. Voorts ligt het plangebied dicht bij een bekende vindplaats uit de Romeinse tijd. De boringen gaven voldoende aanleiding om een kleine proefsleuf aan te leggen zodra de werkzaamheden van start gaan.

Documentatie geoprobe-boorkernen uit plangebied Oud-Rijswijk. Opdrachtgever Gemeente Rijswijk (2012). In 2010 heeft het Bureau Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente Rijswijk op diverse plaatsen in het centrum van Oud-Rijswijk boormonsters laten nemen met behulp van een Geoprobe booropstelling. Op deze locaties zijn ondergrondse afvalcontainers gepland. Deze boringen zijn in 2011 door Ex-Situ Silex beschreven en gefotografeerd. Op grond van deze beschrijvingen zijn een aantal locaties geselecteerd die voor verder onderzoek in aanmerking komen.

Proefsleuvenonderzoek plangebied de Melodie, Rijswijk. Opdrachtgever Gemeente Rijswijk (2012). Volgend op het verkennend booronderzoek is in het zelfde plangebied een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek zijn geen archeologische sporen aangetroffen. Wel is een redelijk intacte akkerlaag uit de Romeinse tijd gevonden, met daarin enkele aardwerkfragmenten die waarschijnlijk met huisvuil en mest over het land verspreid zijn.

Verkennend booronderzoek plangebied de Melodie, Rijswijk. Opdrachtgever Gemeente Rijswijk (2012). In het centrum van Rijswijk ligt basisschool de Melodie. De huidige bebouwing zal worden afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe school en een aantal wooneenheden. Voorafgaande aan deze werkzaamheden is een proefsleuvenonderzoek gepland, aangezien het gebied in een zone ligt waar het Kanaal van Corbulo en mogelijk Romeinse bewoningssporen kunnen worden verwacht. Om de mate van verstoring van de ondergrond vast te stellen is een verkennend booronderzoek uitgevoerd, dat aantoonde dat potentieel relevante niveaus in de ondergrond goed geconserveerd waren.

Opgraving Eikelenburg, Rijswijk. Opdrachtgever Gemeente Rijswijk (2011-2012). Sinds juni 2011 vindt een grootschalige opgravingscampagne plaats in één van de laatste onbebouwde delen van de gemeente Rijswijk. In het plangebied bevinden zich verschillende vindplaatsen uit de Romeinse tijd en de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd. De romeinse vindplaats betreft een kleine nederzetting liggend langs, of in de buurt van het Kanaal van Corbulo of de daaraan grenzende weg. De vermoedde ligging van het kanaal, onder de Churchilllaan, bevindt zich onmiddellijk ten noorden van de vindplaats. Verder ligt in het gebied een intact romeins cultuurlandschap met verkavelings- en afwateringssloten afgedekt onder een pakket klei als gevolg van overstromingen tussen circa 1000 en 1400 n. Chr. Dit cultuurlandschap wordt eveneens onderzocht, hetgeen een voor West-Nederland zeldzame kans oplevert om informatie over de percelering van het inheems-romeinse platteland te winnen. De middeleeuwse vindplaatsen betreffen huisplaatsen die terug te voeren zijn op de 14e eeuwse ontginning van het gebied.

Bureauonderzoek plangebied Scheepswerf Van Duijvendijk, Krimpen aan den IJssel. Opdrachtgever Conserf B.V., Leiden (2011). Archeologisch bureauonderzoek op het terrein van een voormalige scheepswerk in Krimpen aan de IJssel. De gebouwen op het terrein maken deel uit van het industrieel erfgoed van Nederland en zullen worden gerestaureerd en een nieuwe bestemming krijgen. Daarnaast zal op het terrein een appartementencomplex worden gebouwd. Op het terrein staan twee loodsen, waarvan er één verplaatst dient te worden ten behoeve van de bouwplannen. Ten behoeve van de locatie van de geplande nieuwe locatie van de loods is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd.

Archeologische begeleiding plangebied Regentesselaan, Apeldoorn. Opdrachtgever Becker & Van de Graaf (2011). Archeologische begeleiding van de aanleg van een aantal boombunkers. Ter plaaste van het plangebied zouden eventueel resten van een buitenplaats aanwezig kunnen zijn. Tijdens het onderzoek is alleen een kleine tonput aangetroffen. Deze bevatte geen dateerbaar vondstmateriaal, maar is op grond van de goede staat van het hout waarschijnlijk in de Nieuwe tijd te dateren.

Booronderzoek plangebied Vikingrijn, Leidsche Rijn. Opdrachtgever Gemeente Utrecht (2011). In de omgeving van de door de gemeente Utrecht opgegraven nederzetting uit de Vroege Middeleeuwen zal een deel van een oude arm van de Rijn gedeeltelijk worden ontgraven. De Gemeente Utrecht heeft zich echter voorgenomen om deze ontgraving dusdanig uit te voeren dat eventueel aanwezige archeologische waarden in situ behouden kunnen worden. Voorafgaande aan de ontgraving zal Ex-Situ Silex daarom een verkennend booronderzoek ter plaatse van deze bedding uitvoeren om de maximale ontgravingsdiepte vast te stellen.